Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Autimatisch: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

Overeenkomst: de afspraken die tussen opdrachtgever en Autimatisch zijn gemaakt over het verrichten door Autimatisch van werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Autimatisch en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan Autimatisch opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door Autimatisch aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

De overeenkomst met Autimatisch komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door Autimatisch retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar maakt.

Artikel 4. Algemene verplichtingen van Autimatisch

Autimatisch zal zijn diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

Autimatisch houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert Autimatisch Opdrachtgever over eventuele veranderingen over de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die Autimatisch ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

Opdrachtgever zal Autimatisch op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke Autimatisch overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Autimatisch ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Autimatisch ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Artikel 6. Geheimhouding

Autimatisch en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Tenzij daartoe door Autimatisch voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van Autimatisch, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er ook voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Autimatisch en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

Autimatisch behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 8. Financiële bepalingen

In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van Autimatisch vastgelegd.

Het honorarium van Autimatisch, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt (per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden) aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Autimatisch hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en Autimatisch verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

Autimatisch behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. In geval van een abonnement geeft Autimatisch dit minimaal 1 maand van te voren aan aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van Autimatisch. De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de Autimatisch toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan Autimatisch aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

Alle door Autimatisch in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Autimatisch daartoe aanleiding geeft, is Autimatisch gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Autimatisch te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Autimatisch gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Autimatisch uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 80% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Als de werkzaamheden van Autimatisch reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 80% van het resterende offertebedrag.

Artikel 9. Leveringstermijn

Autimatisch voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel Als dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Autimatisch stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is gemaakt bij reparatie of onderhoud aan apparatuur van Opdrachtgever.

Autimatisch stelt zich niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient het opgaveformulier volledig in te vullen. Voorwerpen die zijn uitgesloten van dit formulier kunnen niet als verloren worden aangegeven.

Artikel 11: Opzegging

Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Autimatisch extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan Autimatisch te betalen.

Artikel 12. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Autimatisch, in verband met het verrichten van werkzaamheden door Autimatisch, in ieder geval na twee jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13. Wijziging algemene voorwaarden

Autimatisch is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door Autimatisch gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever direct nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Autimatisch en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Autimatisch is gevestigd. Autimatisch heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

Op de overeenkomst tussen Autimatisch en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Wat uw vraag of probleem ook is

Wij staan klaar om u te helpen

© 2018 – 2023 Autimatisch